Deklaracja dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.Data publikacji strony: 2007-01-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-17. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Inglot, inglot@pzdkrosno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 757 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Krośnie z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej 1, 38-400 Krosno deklaruje dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, od strony ul. Bieszczadzkiej, wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking jest bezpłatny.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno znajduje się na wysokości pierwszego piętra do którego prowadzą schody. Do drugiego wejścia znajdującego się na parterze, prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, znajdujący się przy schodach.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu zamontowano dzwonek.

Budynek wyposażony jest w windę z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz przyciskami oznaczonymi alfabetem brajla.

Winda wyposażona jest w oprogramowanie umożliwiająca ewakuację osoby niepełnosprawnej.

Schody wewnątrz budynku nie są wyposażone w poręcz przyścienną.

Korytarze oraz drzwi w budynku są szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Toalety na parterze i 3 piętrze są przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd zapewnia przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza migowego. Osoba zainteresowana powinna złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku należy zaznaczyć z jakiego tłumacza języka migowego chcieliby Państwo skorzystać (PJM – polski język migowy, SJM – system językowo migowy lub SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniemych), zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Wniosek można przesłać mailowo na adres sekretariat@pzdkrosno.pl, faksem na nr 13-43-75-829 lub złożyć osobiście w pok. 613 (wniosek do pobrania).