Zadania PZD w Krośnie

Zakres kompetencji PZD określa ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 2021r.  poz. 1376 ze zm., oraz statut PZD.

Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych do zakresu działalności PZD należy:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7;

20) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.


Podmiot publikujący: PZD w Krośnie
Wytworzył: Marek Pepera 2007-02-02
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Marek Pepera 2022-07-15 11:00:00
Opublikował w BIP: Grzegorz Inglot 2007-09-03 13:04:18
Modyfikował: Administrator BIP 2022-07-15 12:13:06
Liczba wyświetleń: 2664
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Porównaj
2022-07-15 12:13:06 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP
2022-07-15 12:11:22 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP
2022-07-15 12:09:22 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP
2022-07-15 12:09:22 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP
2022-07-15 12:09:22 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP
2014-11-04 11:15:27 Grzegorz Inglot
2014-11-04 11:13:40 Grzegorz Inglot
2007-02-02 12:04:46 Grzegorz Inglot
2007-01-17 10:07:19 Grzegorz Inglot
        Porównaj